สพป.ยะลาเขต3และสถานศึกษาจับมือกระชับ
ความสัมพันธ์ต่างแดนเพื่อยกระดับการศึกษา
 

สพป.ยะลา เขต 3พัฒนาบุคลากรทางใช้วิทยุ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพประจำปี 2561
               วันที่ (2 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาการใช้วิทยุสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะพื้นฐานในการใช้วิทยุสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสารการรักษาความปลอดภัยครูลถานศึกษาอย่างรัดกุมมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ ยามเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางสาวศุภานัน จันเหลือง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงานและมีผู้อำนวยการกลุ่ม ตัวแทนกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักการภารโรง ยามรักษาความปลอดภัยครู พนักงานขับรถ เข้าร่วมจำนวน 83 คน ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า สังคมจะหยุดนิ่งถ้าขาดการติดต่อสื่อสาร เป็นคำกล่าวที่แสดงให้เห็นว่า การติดต่อสื่อสารมีความสำคัญกับมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน ประกอบกับปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ใช้วิทยุสื่อสารน้อยลงมาก จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยในศตวรรษที่ 21 มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) อินเตอร์เน็ต แต่การใช้วิทยุสื่อสารก็ยังคงมีความสำคัญและจำเป็นอยู่ในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานข้อราชการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่บริการอำเภอธารโตและพื้นที่บางส่วนในอำเภอเบตง เมื่อเกิดเหตุการณ์ถูกตัดสัญญาณมือถือ ไฟฟ้าดับก็สามารถแจ้งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงทีและประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาคนรุ่นใหม่ได้มีทักษะการใช้วิทยุให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาการใช้วิทยุสื่อสารให้มีประสิทธิภาพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้วิทยุสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ เทคนิคการดูแลและซ่อมบำรุง และการใช้วิทยุสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยะลา และทีมงานบริหารวิทยุสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 และคาดว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะนำความรู้ที่ได้รับครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป
          วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายสุริยัณ จันทร์ทบ รอง ผอ. สพป. ยะลา เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ยะลา เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
           วันที่ (5 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน รองผุ้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัตลักษณ์ไทย - มาเลย์ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ ERIC โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) และมีกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียน ครู ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัตลักษณ์ไทย-มาเลย์ ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และส่งเสริมความเข้าใจและความสัพมันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ณ ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 

ข่าวย่อย
          วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.15 น.คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3) มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาสมองเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อามีเน๊าะ ภาพ/ข่าว@@ วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธาร มอบหมายครูกรุณา ราษฎร์บำรุง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ต้อนรับ นายอนุสรณ์ เสนเผือก ประธานศูนย์สอบ และคณะกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนบ้านศรีนคร โรงเรียนไทยพัฒนาและโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นการวัดความสามารถ 3 ด้าน ได้แก่ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านการคำนวณ และความสามารถด้านเหตุผล ในการดำเนินสอบในครั้งนี้ นายมูฮัมหมัดอัซวัน มือลี นักทรัพยากรบุคคลชำนายการ และนายรอซลี ปรัง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560@@ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต จัดกิจกรรมเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เปิดสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาทและงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3 เป็นผู้กล่าวรายงาน นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอธารโต ประธานคณะกรรมการกรรมการสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงานด้วยบรรยากาศที่ปลื้มปิติ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการแสดงนิทรรศการผลงานของครูและนักเรียน เช่น การทำอาหาร เล่นเกม ตอบคำถาม วาดภาพระบายสี เป็นต้น และได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน จากหมู่บ้านต่างๆในอำเภอธารโต นำผลผลิตมาสาธิตจำหน่าย เช่น การสาธิตการทำไม้กวาดดอกหญ้า การจักสานกระเป๋า การทำขนมและการกวนอาซูรอ เป็นต้น หน่วยงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา ร่วมออกบูธห้องสมุดเคลื่อนที่และแจกหนังสือให้แก่ผู้มาร่วมงาน ภายในงานมีวงดนตรีคณะ LEE BAND มาให้ความสนุกสนานตลอดงาน ในการนี้นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตพร้อมคณะครูขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี@@ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหรได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเรื่องความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคำนวณ (Numercy) และความสามารถด้านเหตุผล(Resoning abilities) โดยมีคุณครูพาธินี ลิ่มสุวรรณ เป็นประธานสนามสอบโรงเรียนบ้านแหร@@

 


ฉบับที่ 168 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1 ครั้ง Your IP Address is 202.29.215.70
          สพป.ยะลา3และสถานศึกษาจับมือกระชับความสัมพันธ์ต่างแดนยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 9 มีนาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายโกมุท รุยอ่อน รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ปฎิบัติราชการแทน ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ได้นำผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา MOU กับประเทศมาเลเซีย จำนวน 4 โรง คือโรงเรียนอนุบาล เบตง(สุภาพอนุสรณ์) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ทีมงานวิเทศสัมพันธ์ และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมหารือโครงการอัตลักษณ์ไทย-มาเลย์ ครั้งที่ 2 จำนวน 32 คน เพื่อหารือการจัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับนักเรียนและครูระหว่างทั้งสองประเทศ ที่จะมีกำหนดจัดชึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2561 ของสมาคมกาชาดรัฐเปรัค รวมทั้งการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กับสำนักงานเขตการศึกษาอำเภอลารูชมาตัน และเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดเพิ่มอีก จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง โรงเรียนบ้านใหม่ (วันคร ู2503) โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) และโรงเรียนบ้านธารน้ำใส ภายใต้การต้อนรับของHaji Aminudin B. MHD Nor AMP.PPT ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาลารูชมาตังและซลามา บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นจุดสำคัญในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียน ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาสู่ไทยแลนด์4.0 ที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างยั่งยืน สู่ความเป็นประชาคมอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่จะขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของพื้นที่อำเภอเบตง ที่เมืองไทปิงและเมืองอีโปฮ์ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในเครือข่าย MOU ยังมีโอกาสได้เยี่ยมชม Sekolah Sen Negeri SMK Muhibah,Sugai Siput ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมและSekolah Sukan Negeri SMK Gunung Rapat ที่มีชื่อเสียงด้านกีฬาประจำรัฐเปรัค เพื่อนำแนวทางตรงนี้ไปบูรณาการในการบริหารจัดการเรียนการสอนสู่คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป สพป.ยะลาเขต3 ร่วมกับรร.บ้านบัวทองต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินสถานการณ์รปภ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

สพป.ยะลา3ร่วมกับรร.บ้านบัวทองตัอนรับคณะ
ตรวจเยี่ยมติดตาม ประเมินสถานการณ์รปภ.ครู

          วันที่ (27 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 08.30 น. นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ยะลา เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา นายฟัฎลี แนโม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวทองและคณะครูได้ร่วมต้อนรับ พ.อ.อาทร จันทร์ทอง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และคณะตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินสถานการณ์การดูแลความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นทีี่โรงเรียนบ้านบัวทองและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรับฟังความคิดเห็น การรายงานเหตุการณ์ โดยมีปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอธารโต รอง ผบ.มว.ฉก.ยะลา ตชด.44 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะเด็ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูเข้าร่วม จำนวน 40 คน ณ โรงเรียนบ้านบัวทอง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พ.อ.อาทร จันทร์ทอง รองผบ.ฉก.ยะลา กล่าวว่าการเดินทางมาพบปะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในพื้นที่อำเภอธารโต ครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินสถานการณ์การดูแลรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา รับฟังความคิดเห็น และให้แนวทางมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยครู 3 ประการ คือ ประการแรก ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติ ว่าครูมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ที่ไหน เดินทางอย่างไร เพื่อนำไปวางแผนเป็นการเบื้องต้น ประการที่สอง ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์พื้นที่และเส้นทางให้ครูฟังว่ามีอะไรบ้าง จุดไหนที่น่าสนใจ รู้จักสังเกตุ และจดจำเพื่อความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประการที่สามให้ครูรู้จักวิเคราะห์ว่าหมู่บ้านสองข้างทางระหว่างเดินทางหมู่บ้านไหนที่น่าอยู่ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถป้องกันตนเองได้เป็นการเบื้องต้น นอกจากนี้ได้ฝากไปยังผู้อำนวยการโรงเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันสอดส่อง ดูแล สิ่งแปลกปลอมในโรงเรียนเป็นประจำทุกวันเพื่อความปลอดภัยของครู บุคลากร สถานศึกษาและนักเรียนเป็่นสำคัญ

 
           วันที่ (5 มีนาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจแนวทาง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ แนวทางปฏิบัติกรณีต่างๆ ของผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ กรณีกระดาษคำตอบชำรุด กรณีเด็กขาดสอบ หรือกรณีข้อมูลของนักเรียนมีความคลาดเคลื่อน รวมถึงข้อปฏิบัติในการสอบของผู้เข้าสอบ โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) ปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการเกิดความรู้ความเข้าใจในบาทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย แนวปฏิบัติกรณีต่างๆ ของผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ กรณีกระดาษคำตอบชำรุด กรณีเด็กขาดสอบ หรือกรณีข้อมูลของนักเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม พร้อมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบแต่ละโรงเพื่อจัดเก็บข้อมูลว่าการดำเนินการทดสอบมีปัญหาอย่างไรบ้างเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข สำหรับการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test) ปีการศึกษา 2560 ได้กำหนดจัดสอบในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Ablities) ซึ่งปีนี้มีโรงเรียนในพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอเบตง สังกัดสพฐ. สังกัดสถานศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัดตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมทดสอบจำนวน 39 แห่ง รวมนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 1,358 คน
           วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายสุริยัณ จันทร์ทบ รอง ผอ. สพป. ยะลา เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ. สพป. ยะลา เขต 3 พร้อมด้วยนายฟัฎลี แนโม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวทอง คณะครูโรงเรียนบ้านบัวทอง และบุคลากรสพป.ยะลา เขต 3 ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมคณะ ในการเข้ามาแจกอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวทอง ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มอบของที่ระลึกแก่นายกเหล่ากาชาด เพื่อเป็นการตอบแทนและกล่าวขอบคุณ ณ โรงเรียนบ้านบัวทอง อ.เบตง จ.ยะลา

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต3
34 หมู่ 7 ยะรม เบตง ยะลา
0 7323 2443หรือ 0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
สพป.ยะลา3และสถานศึกษาจับมือกระชับความสัมพันธ์ต่างแดนยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 9 มีนาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายโกมุท รุยอ่อน รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ปฎิบัติราชการแทน ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ได้นำผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา MOU กับประเทศมาเลเซีย จำนวน 4 โรง คือโรงเรียนอนุบาล เบตง(สุภาพอนุสรณ์) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ทีมงานวิเทศสัมพันธ์ และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมหารือโครงการอัตลักษณ์ไทย-มาเลย์ ครั้งที่ 2 จำนวน 32 คน เพื่อหารือการจัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับนักเรียนและครูระหว่างทั้งสองประเทศ ที่จะมีกำหนดจัดชึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2561 ของสมาคมกาชาดรัฐเปรัค รวมทั้งการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กับสำนักงานเขตการศึกษาอำเภอลารูชมาตัน และเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดเพิ่มอีก จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง โรงเรียนบ้านใหม่ (วันคร ู2503) โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) และโรงเรียนบ้านธารน้ำใส ภายใต้การต้อนรับของHaji Aminudin B. MHD Nor AMP.PPT ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาลารูชมาตังและซลามา บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นจุดสำคัญในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียน ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาสู่ไทยแลนด์4.0 ที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างยั่งยืน สู่ความเป็นประชาคมอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่จะขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของพื้นที่อำเภอเบตง ที่เมืองไทปิงและเมืองอีโปฮ์ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในเครือข่าย MOU ยังมีโอกาสได้เยี่ยมชม Sekolah Sen Negeri SMK Muhibah,Sugai Siput ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมและSekolah Sukan Negeri SMK Gunung Rapat ที่มีชื่อเสียงด้านกีฬาประจำรัฐเปรัค เพื่อนำแนวทางตรงนี้ไปบูรณาการในการบริหารจัดการเรียนการสอนสู่คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป สพป.ยะลาเขต3 ร่วมกับรร.บ้านบัวทองต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินสถานการณ์รปภ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ (7 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาเนาะแมเราะ ได้จัดโครงการ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีเพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและคณะลูกเสือแห่งชาติ ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีลูกเสือ - เนตรนารี และผู้กำกับในศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 894 คน ซึ่งมีนายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดค่ายและนายสุหริ ทิพย์มณี ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาเนาะแมเราะ กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายสุหริ ทิพย์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ และประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาเนาะแมเราะ กล่าวว่า การจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและคณะลูกเสือแห่งชาติ ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร และวัฒนธรรม ประเพณีลูกเสือ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ ทักษะชีวิตในการดำรงตนในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างระเบียบวินัย และความสามัคคี สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 70,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ จำนวน 40,000 บาท พร้อมทั้งยังได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเบตง เช่นหน่วยงานเทศบาลเมืองเบตง ชุดชคต.ตาเนาะแมเราะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาเนาะแมเราะ หนวยปฏิบัติการพิเศษยะลา 32 และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/เครือข่ายปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
วันที่( 8 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนกำหนดทิศทางนโยบายงานวิเทศสัมพันธ์ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 พร้อมทบทวนบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กับสำนักงานการศึกษาศึกษารัฐเปรัค และกับโรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH JAYA รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียและสถานศึกษาที่มีการจัดทำ MOU ระหว่างประเทศทั้ง 4 โรงในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนออกเป็น 4 เรื่อง เรื่องแรกเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิชาการ ภาษา กีฬา และวัฒนธรรม เรื่องที่ 2 เพื่อระดมทรัพยากรในการสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องที่ 3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และเรื่องสุดท้ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0และรองรับการพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 (เวลา 09.00 น.) นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู นักเรียน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4 บ้านวังไทร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมรับเสด็จ ณ อ.ธารโต จ.ยะลา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะล เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีนายสมนึก หนูแทน รักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุเข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมมงคลฤทธิ์ โรงแรมกาเด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ กฎกระทรวงใหม่ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากสำนักงานคลังจังหวัดยะลา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติตั้งแต่ถนนนาคราชถึงบริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และในเวลา 18.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีนายดำรงศ์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เป็นประธานกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ประชาชน ร่วมในพิธี ณ บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับพันเอกระลึก พันธ์ลิมา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะได้เดินทางมาบริจาครองเท้า ถุงเท้ามเพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ยากจน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จำนวนรองเท้า 500 คู่ และถุงเท้า จำนวน 1000 คู่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดต่อไป ณ ห้องประชุมทะเลหมอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ สพป.ยะลา เขต 3 สืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งภายในงานมีพิธีสรงน้ำพระ และ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประกอบด้วย นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 นายสมมาต ศรีใหม นายพนัส ทองมณี นายบันเทิง ละอองพันธ์ นายไพรัช สุวรรณโน รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บุคลากรทางการศึกษาทุกคน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์อันใกล้ถึงนี้ ณ ห้องประชุมทะเลหมอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยนายโกมุท รุยอ่อน นายสมมาต ศรีใหม รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ประสานงานของโรงเรียนบ้านยะรม โรงเรียนบ้านราโมงได้ร่วมกันต้อนรับ Mr.Abdul Razak Bin Mat Wahie Sipartner Plus และคณะผู้ช่วยศึกษา เจ้าหน้าที่ บุคลากร จากสำนักงานการศึกษาอำเภอฮูลูเปรัค (Pendidikan Daerah Hulu Perak) จำนวน 20 คน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 และโรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ณ ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ที่สนามเทศบาลนครตรัง นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ได้มอบหมายให้นายสมมาต ศรีใหม รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด สพฐ.-เอ.พีฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคีปี 12 จุดพลังสามัคคีให้เยาวชนไทย โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค สนามที่ 4 “ภาคใต้” ซึ่งมีคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และตัวแทนร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในเขตภาคใต้ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการชิงชัยรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค โซนภาคใต้ ในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกันจำนวนทั้งสิ้น 42 ทีม เป็นจำนวนร่วม 1,400 คน จาก 14 จังหวัด (30 เขตพื้นที่การศึกษา) เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเพียง 4 ทีมที่ทำเวลาได้ดีที่สุด ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ เพื่อแข่งขันกับตัวแทนจากอีก 3 ภาค ในการก้าวสู่แชมป์ระดับชาติ ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนทีมร.ร.บ้านอัยเยอร์เวงจำนวน1ทีมเข้าร่วมแข่งขันจากภาคใต้ ซึ่งได้ทำสถิติปีนี้ไว้ 10.36 วินาที และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ครูผู้ฝึกซ้อม ที่ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาแก่นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและบริษัทอริยะมอเตอร์ยะลา บริษัทพิธานพาณิชย์สาขามหามงคลที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันให้กับโรงเรียนบ้านอัยเยอร์ในครั้งนี้ด้วย
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/18 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า