รองผอ.สพป.ยะลาเขต3เปิดค่ายลูกเสือศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาตาเนาะแมเราะ
 

สพปงยะลาเขต3เยี่ยมสนามทดสอบระดับชาติ
O-NET ให้กำลังใจนักเรียน8อำเภอ 8สนามสอบ
               วันที่ (3 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 10.30 น. นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ประธานศูนย์สอบ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อดูแลความเรียบร้อยให้กำลังใจ ครู นักเรียน ทั้ง 2 อำเภอ จำนวน 8 สนามสอบในการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET:Ordinary National Test) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสทศ.กำหนดจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ) ประกอบด้วย สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง โรงเรียนจงฝามูลนิธิโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต โรงเรียนบ้านแหร โรงเรียนบ้านเยาะและโรงเรียนธีรวิทยา โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และชั้นมัธยมศึกษาสอบวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานสนามสอบ และชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนดไว้ในคู่มือการจัดสอบ O-NETอย่างเคร่งครัดผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานสนามสอบ และชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนดไว้ในคู่มือการจัดสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด สำหรับปีนี้มีนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,439 คน จำนวน 50 ห้องสอบ ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 544 คน จำนวน 19 ห้องสอบ จำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น 1,983 คน จำนวน 69 ห้องสอบ
          วันที่ (2 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 10.30 น.นายอาซัน การี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะรม เป็นประธานเปิดเวทีประมูลการขายทอดตลาดอาคาร สิ่งปลูกสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนบ้านยะรมและโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) โดยมีนายสมนึก หนูแทน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นเลขานุการในการจัดเวทีประมูลครั้งนี้ หรับผู้เข้าร่วมประมูลของโรงเรียนบ้านยะรม อาคารเรียนแบบ 017 (ขนาด 2 ชั้น 8 ห้อง) จำนวน 1 หลัง มีผู้เข้าร่วมประมูลจำนวน 18 ราย ราคากลางอยู่ที่ 40,000 บาท และโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) อาคารเรียน แบบ ป1 ก.(ขนาด 1 ชั้น 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ราคากลางอยู่ที่ 7,000 บาท และอาคารโรงฝึกงาน/โรงอาหาร (ขนาด 1 ชั้น 1 ห้อง) จำนวน 1 หลััง ราคากลางอยู่ที่ 12,000 บาท มีผู้ประมูลจำนวน 16 ราย จากผลการประมูล นายวิโรจน์ โดยเจริญ เป็นผู้ชนะการประมูลทั้ง 3 รายการดังกล่าว
           โรงเรียนบ้านแหรเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยเริ่มสมัคร 25 กุมภาพันธ์ 2561- 4 มีนาคม 2561 สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ส่วนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 สมัคร 7 มีนาคม 2561 - 11 มีนาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 073-373442 หรือ 0936930995
 

ข่าวย่อย
          นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการแทนผอ.สพป.ยะลา เขต 3 พร้อมชุดหน่วยเคลื่อนที่ ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ลงตรวจเยี่ยม ติดตามช่วยเหลือและให้คำปรึกษา โรงเรียนในสังกัดทุกโรง หลักกระทรวงศึกษาธิการ สั่งยกเลิกระบบอินเตอร์เน็ต MONET ตามปฏิทินการตรวจเยี่ยมระหว่างวันที่ 17 - 30 มกราคม 2561 ในเรื่องระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่อาจจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLIT / DLTV กล้องวงจรปิด CCTV การติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน/สพฐ.และการรายงานสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จากการติดตามรอบแรกพบว่าบุคลากรครูที่รับผิดชอบงานด้านไอซีทียังขาดความรู้ความชำนาญ และฝากไปยังสถานศึกษารวมทั้งให้โรงเรียนทุกโรงจัดทำคู่มือข้อมูลสารสนเทศด้าน ICT อย่างเป็นระบบเช่นด้านอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำผังการเดินสายสัญญญาณในสถานศึกษาและแต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบงานด้าน ICT ของสถานศึกษา และเบื้องต้นหากโรงเรียนมีปัญหาการติดตั้งหรือการใช้ระบบสามารถประสานเจ้าหน้าที่ไอซีทีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและการบริหารจัดการของสถานศึกษา ในส่วนของโรงเรียนคู่พัฒนาสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนก็ได้ลงไปตรวจเยี่ยมติดตามและช่วยเหลือตามบันทึกข้อตกลง MOU จำนวน 9 ข้อ ข้อที่ 9 สนับสนุนในรูปแบบโรงเรียนคู่พัฒนา ในการพัฒนาด้านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงว่าสถานศึกษาคู่พัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดให้เท่าเทียมกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ตามนโยบายให้สถานศึกษามีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทุกแห่งในการจัดการเรียนการสอน และพบว่าโรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านระบบอินเตอร์ความเร็วสูงได้เป็นอย่างดีในการจัดการเรียนการสอน และได้เสนอแนะให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องเป็นประจำ ไห้เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟ และบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ให้มีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อความพร้อมในการใช้งาน สำหรับโรงเรียนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่ป่าเขา ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงาน ก็ได้กำชับ ให้รีบดำเนินการติดตั้งให้ทันแล้วเสร็จก่อนเดือนมีนาคม 2561 นี้ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอนและสืบค้นได้ หากโรงเรียนใดที่มีปัญหาการดำเนินการ สามารถปรึกษาและประสานงาน ขอความช่วยเหลือได้ที่ชุดหน่วยเคลื่อนที่ ICTกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โทรศัพท์ 07323 2443 ต่อ 110

 


ฉบับที่ 167 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 167717 ครั้ง Your IP Address is 54.167.62.170
          วันที่ (7 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาเนาะแมเราะ ได้จัดโครงการ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีเพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและคณะลูกเสือแห่งชาติ ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีลูกเสือ - เนตรนารี และผู้กำกับในศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 894 คน ซึ่งมีนายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดค่ายและนายสุหริ ทิพย์มณี ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาเนาะแมเราะ กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายสุหริ ทิพย์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ และประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาเนาะแมเราะ กล่าวว่า การจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและคณะลูกเสือแห่งชาติ ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร และวัฒนธรรม ประเพณีลูกเสือ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ ทักษะชีวิตในการดำรงตนในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างระเบียบวินัย และความสามัคคี สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 70,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ จำนวน 40,000 บาท พร้อมทั้งยังได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเบตง เช่นหน่วยงานเทศบาลเมืองเบตง ชุดชคต.ตาเนาะแมเราะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาเนาะแมเราะ หนวยปฏิบัติการพิเศษยะลา 32 และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/เครือข่ายปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ
 

สพป.ยะลาเขต3ประชุมชี้แจงการนำนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

          วันที่ (2 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. นางเพียงพิชญ์ สังข์คีรี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้รับมอบหมายจากนายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนางปิยวรินทร์ สินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมชี้แจงและ ตัวแทนครู เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นางเพียงพิชญ์ สังข์คีรี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา กล่าวว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างชี้แจงทำความเข้าใจตัวแทนครูที่จะนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีทีมตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกระดับ ภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 โรงเรียน 5 รายการ และ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิศาสตร์ รายการการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1 - ม.3 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ รายการการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4 - ป.6 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ รายการการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ รายการการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป. 4 - ป. 6 และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนร่วม -ศิลปะ รายการ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม. 1 - ม.3 มีนักเรียนและครูจำนวน 17 คน สำหรับแนวทางการดำเนินการของโรงเรียน ขอให้ครูที่รับผิดชอบได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทางเว็บไซต์ http://art67.sillapa.net/sp-nation/และโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อการแก้ไขเปลี่ยนชื่อตัวได้ตั้งแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป พร้อมนี้สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันได้ในวันที่ 5 -13 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

 
           นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการแทนผอ.สพป.ยะลา เขต 3 พร้อมชุดหน่วยเคลื่อนที่ ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ลงตรวจเยี่ยม ติดตามช่วยเหลือและให้คำปรึกษา โรงเรียนในสังกัดทุกโรง หลักกระทรวงศึกษาธิการ สั่งยกเลิกระบบอินเตอร์เน็ต MONET ตามปฏิทินการตรวจเยี่ยมระหว่างวันที่ 17 - 30 มกราคม 2561 ในเรื่องระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่อาจจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLIT / DLTV กล้องวงจรปิด CCTV การติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน/สพฐ.และการรายงานสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
           8 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต มอบหมายคณะครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา จากประสบการณ์ตรง ในการทำกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละ และความสามัคคีในหมู่คณะ ณ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต กูสารีนา ภาพ/ปาตีเม๊าะ ข่าว

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต3
34 หมู่ 7 ยะรม เบตง ยะลา
0 7323 2443หรือ 0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ (7 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาเนาะแมเราะ ได้จัดโครงการ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีเพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและคณะลูกเสือแห่งชาติ ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีลูกเสือ - เนตรนารี และผู้กำกับในศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 894 คน ซึ่งมีนายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดค่ายและนายสุหริ ทิพย์มณี ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาเนาะแมเราะ กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายสุหริ ทิพย์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ และประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาเนาะแมเราะ กล่าวว่า การจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและคณะลูกเสือแห่งชาติ ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร และวัฒนธรรม ประเพณีลูกเสือ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ ทักษะชีวิตในการดำรงตนในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างระเบียบวินัย และความสามัคคี สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 70,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ จำนวน 40,000 บาท พร้อมทั้งยังได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเบตง เช่นหน่วยงานเทศบาลเมืองเบตง ชุดชคต.ตาเนาะแมเราะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาเนาะแมเราะ หนวยปฏิบัติการพิเศษยะลา 32 และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/เครือข่ายปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
วันที่( 8 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนกำหนดทิศทางนโยบายงานวิเทศสัมพันธ์ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 พร้อมทบทวนบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กับสำนักงานการศึกษาศึกษารัฐเปรัค และกับโรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN PAUH JAYA รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียและสถานศึกษาที่มีการจัดทำ MOU ระหว่างประเทศทั้ง 4 โรงในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนออกเป็น 4 เรื่อง เรื่องแรกเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิชาการ ภาษา กีฬา และวัฒนธรรม เรื่องที่ 2 เพื่อระดมทรัพยากรในการสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องที่ 3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และเรื่องสุดท้ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0และรองรับการพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 (เวลา 09.00 น.) นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู นักเรียน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4 บ้านวังไทร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมรับเสด็จ ณ อ.ธารโต จ.ยะลา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะล เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีนายสมนึก หนูแทน รักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุเข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมมงคลฤทธิ์ โรงแรมกาเด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ กฎกระทรวงใหม่ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากสำนักงานคลังจังหวัดยะลา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติตั้งแต่ถนนนาคราชถึงบริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และในเวลา 18.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีนายดำรงศ์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เป็นประธานกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ประชาชน ร่วมในพิธี ณ บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับพันเอกระลึก พันธ์ลิมา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะได้เดินทางมาบริจาครองเท้า ถุงเท้ามเพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ยากจน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จำนวนรองเท้า 500 คู่ และถุงเท้า จำนวน 1000 คู่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดต่อไป ณ ห้องประชุมทะเลหมอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ สพป.ยะลา เขต 3 สืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งภายในงานมีพิธีสรงน้ำพระ และ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประกอบด้วย นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 นายสมมาต ศรีใหม นายพนัส ทองมณี นายบันเทิง ละอองพันธ์ นายไพรัช สุวรรณโน รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บุคลากรทางการศึกษาทุกคน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์อันใกล้ถึงนี้ ณ ห้องประชุมทะเลหมอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยนายโกมุท รุยอ่อน นายสมมาต ศรีใหม รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ประสานงานของโรงเรียนบ้านยะรม โรงเรียนบ้านราโมงได้ร่วมกันต้อนรับ Mr.Abdul Razak Bin Mat Wahie Sipartner Plus และคณะผู้ช่วยศึกษา เจ้าหน้าที่ บุคลากร จากสำนักงานการศึกษาอำเภอฮูลูเปรัค (Pendidikan Daerah Hulu Perak) จำนวน 20 คน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 และโรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ณ ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ที่สนามเทศบาลนครตรัง นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ได้มอบหมายให้นายสมมาต ศรีใหม รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด สพฐ.-เอ.พีฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคีปี 12 จุดพลังสามัคคีให้เยาวชนไทย โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค สนามที่ 4 “ภาคใต้” ซึ่งมีคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และตัวแทนร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในเขตภาคใต้ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการชิงชัยรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค โซนภาคใต้ ในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกันจำนวนทั้งสิ้น 42 ทีม เป็นจำนวนร่วม 1,400 คน จาก 14 จังหวัด (30 เขตพื้นที่การศึกษา) เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเพียง 4 ทีมที่ทำเวลาได้ดีที่สุด ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ เพื่อแข่งขันกับตัวแทนจากอีก 3 ภาค ในการก้าวสู่แชมป์ระดับชาติ ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนทีมร.ร.บ้านอัยเยอร์เวงจำนวน1ทีมเข้าร่วมแข่งขันจากภาคใต้ ซึ่งได้ทำสถิติปีนี้ไว้ 10.36 วินาที และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ครูผู้ฝึกซ้อม ที่ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาแก่นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและบริษัทอริยะมอเตอร์ยะลา บริษัทพิธานพาณิชย์สาขามหามงคลที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันให้กับโรงเรียนบ้านอัยเยอร์ในครั้งนี้ด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
5 พฤศจิกายน 2559 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ยล 3 และคณะ ดำเนินการจัดประชุมเวทีประชาคมการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่โรงเรียนมาลาศีตะจิตต์ ณ ป้อมกวางหลง ม.1 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง โดยมีชุมชน ชาวบ้านมาร่วมประชุมเวทีประชาคม ประมาณ 65 คน ผลการจัดเวทีประชาคม ชาวบ้านส่วนใหญ่ ได้ข้อสรุปให้โรงเรียนมาลาศีตะจิตต์ เป็นสถานที่ฝึกอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/18 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า