กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มอำนวยการ